O nás

Jsme specialisté na opray a servis vývěv. Naše mnohaleté zkušenosti nám dovolují opravit vývěvu od mnoha tuzemských i zahraničních výrobců.


Zámeènictví provozujeme od roku 1998.
Naše firma sídlí v malebném mìsteèku Konice nedaleko Prostìjova.
Èinnost oprav vývìv ovšem provozujeme na celém území Èeské republiky.
Problém oprav a generálních oprav vývìv je velmi specifický, proto jsme se na tuto èinnost zamìøili. Studiem tìchto strojù a mnoha uskuteènìnými opravami se z nás stala špièková, odborná firma.
Nebráníme se jakékoliv opravì, jakékoliv vývìvy.
S dùvìrou se na nás obrate. Udìláme vše, co bude v našich silách, abyste mohli Vaši vývìvu i nadále používat.
Naší hlavní èinností jsou generální opravy a opravy vývìv. Neprovádíme ale pouze tuto èinnost.
Naší další èinností jsou i opravy fekálních vozù a zámeènická výroba stavebních prvkù.
Ivan Lakomý
Vývěvy Konice